Who We Are:

Board of Directors:

 1.  Pu Khup Gosawm Hatzaw, Chairman
 2.  Pu Pum Za Khai, Vice Chairman
 3.  Pu Tual Khan Suan, Secretary
 4.  Pu Pau Lian Tuang, Treasurer
 5.  Pi Suan Ngaih Lun, Member
 6.  Pu Nang Khan Dong, Member
 7.  Pu Lian Zo Tuang, Member
 8.  Pu Thang Khawm Pauzomi, Member
 9.  Pu Thang Suan Gin, Member
10. Pu Disciple Kap Sian, Member
11. Pu Kam Sian Mung, Member
12. Pu Thang Sian Piang, Member
13. Pu Thomas Thang Lian Piang, Member
14. Pu Kam Lian Thang, Member
15. Pi Ngai Zen Cing, Member
16. Pu Alh Khan Tuan, Member
17. Pu Andrew P. Nun, Member
18. Pu Thang Mun Mang, Member
19. Pu Zo Suan Mung, Member
20. Pu Hau Khan Mung, Member
21. Pu Do Khan Khup, Executive Director

Executive Officers:

Pu Do Khan Khup – Executive Director


Pu Pau Lian Tuang – Treasurer 


Pu Thang Mun Mang – Genvai Secretary                                          ( Social Service)