Who We Are:

Board of Directors:

 1.  Pu Khup Gosawm Hatzaw, Chairman
 2.  Pu Do Khan Khup, Vice Chairman
 3.  Pu Tual Khan Suan, Secretary
 4.  Pu Pau Lian Tuang, Treasurer
 5.  Pi Suan Ngaih Lun, Member
 6.  Pu Nang Khan Dong, Member
 7.  Pu Lian Zo Tuang, Member
 8.  Pu Thang Khawm Pauzomi, Member
 9.  Pu Thang Suan Gin, Member
10. Pu Disciple Kap Sian, Member
11. Pu Kam Sian Mung, Member
12. Pu Thang Sian Piang, Member
13. Pu Thomas Thang Lian Piang, Member
14. Pu Kam Lian Thang, Member
15. Pu Pum Za Khai, Member
16. Pi Ngai Zen Cing, Member
17. Pu Alh Khan Tuan, Member
18. Pu Andrew P. Nun, Member
19. Pu Thang Mun Mang, Member
20. Pu Zo Suan Mung, Member
21. Pu Hau Khan Mung, Member

Executive Officers:

Pu Tual Sawm Lian – Executive Director


Pu Pau Lian Tuang – Treasurer 


Pu Kai Lam Thang – Genvai Secretary                                          ( Social Service)