Who We Are:

Board of Directors:

 1.  Pu Do Khan Khup, Chairman
 2.  Pu Tual Khan Suan, Vice Chairman
 3.  Pu Go Sawm Khup, Secretary
 4.  Pu Pau Lian Tuang, Treasurer
 5.  Pu Nang Khan Dong
 6.  Pu Thomas Thang Lian Piang
 7.  Pu Thang Khawm Pauzomi
 8.  Pi Suan Ngaih Lun
 9.  Pu Thang Mun Mang
10. Pu Pum Za Khai
11. Pu Thang Sian Piang
12. Pu Alh Khan Tuan
13. Pu Thang Suan Gin
14. Pi Ngai Zen Cing
15. Pu Kai Lam Thang
16. Pu Zo Suan Mung
17. Pu Kam Sian Mung
18. Pu Hau Khan Mung
19. Pu Kam Lian Thang
20. Pu Lian Zo Tuang
21. Pu Tual Sawm Lian, Executive Director

Executive Officers:

Pu Tual Sawm Lian – Executive Director


Pu Pau Lian Tuang – Treasurer 


Pu Kai Lam Thang – Genvai Secretary                                          ( Social Service)