BOARD OF DIRECTORS 2019-2020


Pu Go Sawm Khup – Chairman
Pu Nang Khan Dong – Vice Chairman
Pu Andrew Pau Lian Nun – Secretary
Pu Hau Khan Mung – Treasurer
Pu Thang Suan Gin – Member
Pu Pau Lian Tuang – Member
Pi Suan Ngaih Lun – Member
Pu Mun Mang – Member
Pu Thomas On Sian Mung – Member
Pu Thomas Thang Lian Piang – Member
Pi Dim Muan Kim – Member
Pu Thang Khawm Pau Zomi –  Member
Pu Zo Suan Mung – Member
Pu Thang Suan Gin (Vaimang) – Member
Pu Zam Khan Kam – Member
Pu Thang Doe Hang – Member
Pu Gin Kap Thang – Member
Pu Khup Sang – Member
Pu Edward Pau Lian Tuang – Member
Pu Mang Suan – Member
Pu Tual Khan Suan – Executive Director 


EXECUTIVE OFFICERS


Pu Tual Khan Suan

Executive Director


Pu Lian Zo Tuang

Accountant


Pu Mun Mang

Secretary of Genvai

Pu Thang Suan Gin

Office Manager


Pu Gin Kap Thang

Secretary of Information


Pu Thomas On Sian Mung

IT Specialist & Support


Pu Joseph Lian Bawi

Secretary of Media