BOARD OF DIRECTORS 2021-2022

Pu Tual Khan Suan – Chairman
Pu Nang Khan Dong – Vice Chairman
Pu Andrew Pau Lian Nun – Secretary
Pi Cing Hawm Lian – Treasurer
Pu Mun Mang – Member
Pi Suan Ngaih Lun – Member
Pu Go Sawm Khup – Member
Pu Thomas Thang Lian Piang – Member
Pu Thomas On Sian Mung – Member
Pu Pau Lian Tuang – Member
Pu Thang Suan Gin – Member
Pi Dim Muan Kim – Member
Pu Gin Kap Thang – Member
Pu Khup Sang – Member
Pu Hau Mung – Member
Pu Billy Sian Ngen Kam – Member
Pu Mang Tung Thang – Member
Pu Do Khan Khup – Member
Pi Cing Muan Kim – Member
Pi Dim Sian Nuam – Member
Pu Thomas Neng Lam Thang – Member

EXECUTIVE OFFICERS 2021-2022

Pu Pau Lian Tuang

Executive Director

Pi Dim Muan Kim

Accountant

Pu Mun Mang

Secretary of Genvai