Board of Directors (2019-2020):

1. Pu Go Sawm Khup – Chairman
2. Pu Nang Khan Dong – Vice Chairman
3. Pu Andrew Pau Lian Nun – Secretary
4. Pu Hau Khan Mung – Treasurer
5. Pu Thang Suan Gin – Member
6. Pu Pau Lian Tuang – Member
7. Pi Suan Ngaih Lun – Member
8. Pu Mun Mang – Member
9. Pu Thomas On Sian Mung – Member
10. Pu Thomas Thang Lian Piang – Member
11. Pi Dim Muan Kim – Member
12. Pu Thang Khawm Pau Zomi –  Member
13. Pu Zo Suan Mung – Member
14. Pu Thang Suan Gin (Vaimang) – Member
15. Pu Zam Khan Kam – Member
16. Pu Thang Doe Hang – Member
17. Pu Gin Kap Thang – Member
18. Pu Khup Sang – Member
19. Pu Edward Pau Lian Tuang – Member
20. Pu Mang Suan – Member
21. Pu Tual Khan Suan – Executive Director 

Executive Officers: