BOARD OF DIRECTORS 2019-2020

Pu Go Sawm Khup – Chairman
Pu Nang Khan Dong – Vice Chairman
Pu Andrew Pau Lian Nun – Secretary
Pu Hau Khan Mung – Treasurer
Pu Thang Suan Gin – Member
Pu Pau Lian Tuang – Member
Pi Suan Ngaih Lun – Member
Pu Mun Mang – Member
Pu Thomas On Sian Mung – Member
Pu Thomas Thang Lian Piang – Member
Pi Dim Muan Kim – Member
Pu Thang Khawm Pau Zomi –  Member
Pu Zo Suan Mung – Member
Pu Thang Suan Gin (Vaimang) – Member
Pu Zam Khan Kam – Member
Pu Thang Doe Hang – Member
Pu Gin Kap Thang – Member
Pu Khup Sang – Member
Pu Edward Pau Lian Tuang – Member
Pu Mang Suan – Member
Pu Tual Khan Suan – Executive Director 

EXECUTIVE OFFICERS

Pu Tual Khan Suan

Executive Director

 

Pu Lian Zo Tuang

Accountant

Pu Mun Mang

Secretary of Genvai

 

 

 

 

 

Pu Thang Suan Gin

Office Manager

Pu Gin Kap Thang

Secretary of Media & Information

Pu Thomas On Sian Mung

IT Specialist & Support